കുഴിബോംബ് വെച്ച് വധിക്കും; മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ബോംബ് ഭീഷണി

പിണറായി വിജയന്‍ ഭരണത്തെ നശിപ്പിച്ചുവെന്നും പഴയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് കത്ത് അയക്കുന്നതെന്നുമാണ്ക ത്തില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്നത്.സംഭവത്തിൽ