രാജ്യത്തെ വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദന സൂചിക കുത്തനെ ഇടിയുന്നു: എഎ റഹിം

കോടികൾ മുടക്കി മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ പരസ്യങ്ങൾ ഇറക്കിയും അത്മനിർഭർ ഭാരത് തുടങ്ങിയ പുതിയ വാചകങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നിട്ടും വ്യവസായ മേഖല

കേന്ദ്ര സർക്കാരും എൻസിബിയും മയക്കുമരുന്ന് ഭീഷണി ഗൗരവത്തോടെ നേരിടുന്നില്ല: എഎ റഹിം

ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭരണകക്ഷിയും മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയകളും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിയൊണ്ടെന്ന ആരെങ്കിലും ആരോപിച്ച് അവരെ കുറ്റം പറയാനാവില്ലെന്നും റഹിം