വൈറസ് ബാധിതരെ തിരിച്ചറിയുക പ്രധാനം; വൈറസ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റിന് ബിൽഗേറ്റ്സ് നൽകിയത് 37 കോടി

കിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് ടെസ്റ്റുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഈ കിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളുടെ