വിവരാവകാശ ചോദ്യം ചോദിച്ച് രണ്ട് വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഉത്തരമെത്തി; 40,000 പേജില്‍

വിവരാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകനായ ആര്‍.കെ ജോഷി രണ്ട് വര്‍ഷം മുമ്പ് വിവരാവകാശ രീതയില്‍ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. കാലങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞു. ചോദിച്ച