മൊറട്ടോറിയം കാലാവധി കഴിഞ്ഞു, പലിശ മുതലിനോടു ചേർത്ത് ബാങ്കുകൾ

കോവിഡ്-19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബാങ്കുകൾ നൽകിയിരുന്ന മൊറട്ടോറിയം കാലാവധി അവസാനിച്ചു. ഇനി വായ്പാ തിരിച്ചടവ് തുടരേണ്ട കാലമാണ്. മൊറട്ടോറിയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയവർക്ക് ഇക്കാലയളവിലെ

കാർഷിക വായ്പാ മോറട്ടോറിയം; പ്രഖ്യാപനത്തിനുള്ള സാധ്യത മങ്ങി;കൂടുതൽ വ്യക്തത തേടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഫയൽ തിരിച്ചയച്ചു

സംസ്ഥാനത്തിൽ മോറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിനോട് വീണ്ടും വിശദീകരണം തേടുമെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ പറഞ്ഞു