നിയന്ത്രണം നീക്കി; ട്രഷറികളിൽ നിന്ന് 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ എല്ലാ ബില്ലുകളും മാറാൻ അനുമതി

single-img
24 June 2024

സംസ്ഥാനത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ട്രഷറി നിയന്ത്രണം നീക്കി . ഇനിമുതൽ ട്രഷറികളിൽ നിന്ന് 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ എല്ലാ ബില്ലുകളും മാറാൻ ധനമന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അനുമതിയുണ്ട് . ട്രഷറി വേയ്സ് ആന്റ് മീൻസ് പരിധി സംസ്ഥാന ധനകാര്യ വകുപ്പ് ഉയർത്തി.

25 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള എല്ലാ ബില്ലുകളും മാറി നൽകാൻ ധനകാര്യ വകുപ്പ് നിർദ്ദേശം നൽകി. നിലവിൽ 5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള ബില്ലുകൾ വേയ്സ് ആന്റ് മീൻസ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായാണ് മാറി നൽകിയിരുന്നത്.