മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം; സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് കേസുകളിൽ 333% വർദ്ധനവ്

single-img
31 January 2023

2022-ൽ സംസ്ഥാനത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മയക്കുമരുന്ന്, അബ്കാരി, COTPA കേസുകളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ വർദ്ദിച്ചു. 2022 നവംബർ വരെ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റാൻസസ് ആക്ട് പ്രകാരം പോലീസ് 24,701 കേസുകൾ ആണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. 2021-ൽ 5,695 കേസുകൾ ആയിരുന്നു. 333% ന്റെ വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എക്സൈസ് വകുപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എൻഡിപിഎസ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 2021-ൽ 3,922 ആയിരുന്നത് 2022-ൽ 6,116 ആയി ഉയർന്നു, ഇത് 55 ശതമാനം വർധിച്ചു.

ഇതുകൂടാതെ, അബ്കാരി ആക്ട് പ്രകാരം പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകൾ 2021 ൽ 11,952 ൽ നിന്ന് 2022 നവംബർ വരെ 36,485 ആയി വർദ്ധിച്ചു. എന്നാൽ 2022 ൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അബ്കാരി കേസുകൾ 2021 ൽ 19,934 ൽ നിന്ന് 18,592 ആയി കുറഞ്ഞു.

2016 മുതൽ 2022 വരെ എൻഡിപിഎസ് നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണത്തിൽ 87.47 ശതമാനത്തിന്റെ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായി. 2016 മുതൽ 2022 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ 104 ശതമാനമാണ് വളർച്ച. എന്നിരുന്നാലും, റെയ്ഡുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ നേരിയ വർദ്ധനവ് മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ, അതിനർത്ഥം അതേ എണ്ണം റെയ്ഡുകളിൽ കൂടുതൽ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് കണക്കു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 2016-ൽ എക്‌സൈസ് വകുപ്പ് നടത്തിയ റെയ്ഡുകൾ 1,39,366 ആയിരുന്നു, തുടർന്നുള്ള ഏതാനും വർഷങ്ങളിൽ റെയ്ഡുകൾ ആ കണക്കിലായിരുന്നു, 2022-ൽ 1,44,200 ആയി ഉയർന്നു, 3.46 ശതമാനം വർദ്ധനവ് കാണിക്കുന്നു.

പിടിച്ചെടുത്ത പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ, കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ MDMA ആണ്. 2016ൽ എക്സൈസ് വകുപ്പിന് എംഡിഎംഎ പിടികൂടിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 2017ൽ 107.63 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ പിടിച്ചെടുത്തു, അത് 2018ൽ 31,147.6164 ഗ്രാമായി കുതിച്ചു. എന്നാൽ 2019ൽ പിടിച്ചെടുത്തത് 230.01483 ഗ്രാമായി കുറഞ്ഞു. 2020ൽ പിടിച്ചെടുത്ത അളവ് 564.1161 ഗ്രാമായി ഉയർന്നു. വീണ്ടും, 2021-ൽ 6,130.5 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ കുത്തനെ വർദ്ധനവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു.

നിരോധിത പുകയില ഉൽപന്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട COTPA കേസുകളും വർദ്ധിച്ചു. എക്സൈസ് വകുപ്പ് 2016ൽ 45,756 COTPA കേസുകൾ മാത്രമാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത്, എന്നാൽ 2021ൽ ഇത് 74,604 ആയും 2022ൽ 86,114 ആയും ഉയർന്നു. പിടിച്ചെടുത്ത പുകയില ഉൽപന്നങ്ങളുടെ അളവും ഉയർന്നു. 2016ൽ 5,637 കിലോഗ്രാം നിരോധിത ഉൽപന്നങ്ങൾ മാത്രമാണ് വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തത്, എന്നാൽ 2021ൽ ഇത് 32,719 കിലോഗ്രാമായും 2022ൽ 38,424 കിലോയായും ഉയർന്നു.