അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് മികച്ച തിരിച്ചടവ് റെക്കോർഡ് ഉണ്ട്: എസ്ബിഐ ചെയർമാൻ

single-img
3 February 2023

അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായുള്ള തങ്ങളുടെ ആകെ എക്സ്പോഷർ പുസ്തകത്തിന്റെ 0.88 ശതമാനത്തിലോ ഏകദേശം 27,000 കോടി രൂപയിലോ ആണെന്ന് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വായ്പദാതാവായ എസ്ബിഐ വെള്ളിയാഴ്ച അറിയിച്ചു. കടബാധ്യതകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിന് തുറമുഖ-ഖനന ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു വെല്ലുവിളിയും നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ബാങ്ക് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് എസ്ബിഐ ചെയർമാൻ ദിനേഷ് ഖാര പറഞ്ഞു,

എസ്ബിഐ ഗ്രൂപ്പിന് ഓഹരികൾക്കെതിരെ വായ്പയൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. അദാനി ഗ്രൂപ്പ് പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് വായ്പ നൽകുന്നത് മൂർത്തമായ ആസ്തികളും മതിയായ പണമൊഴുക്കുകളും ഉള്ളവയാണ്, ഗ്രൂപ്പിന് മികച്ച തിരിച്ചടവ് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടെന്നും ഖാര പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, അദാനി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു റീഫിനാൻസ് അഭ്യർത്ഥനയും വന്നിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.