അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് മികച്ച തിരിച്ചടവ് റെക്കോർഡ് ഉണ്ട്: എസ്ബിഐ ചെയർമാൻ

കടബാധ്യതകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിന് തുറമുഖ-ഖനന ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു വെല്ലുവിളിയും നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ബാങ്ക് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന്