ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു സീറ്റ്; കേരള മാതൃകയിൽ പാർട്ടി പരിശീലന കേന്ദ്രം; കോൺഗ്രസിന്റെ ചിന്തൻ ശിവിറിലെ പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ ഇവയാണ്

single-img
15 May 2022

ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി ഉദയ്പൂരിൽ നടന്നുവന്ന ചിന്തൻ ശിബിരത്തിന് സമാപനം. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഭാവി നയ, സംഘടനാ പരിപാടികൾ ചർച്ചയായ ചിന്തൻ ശിബിരത്തിൽ ഉയർന്നുവന്ന പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ ഇവയാണ്.

 • ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു സീറ്റ്
 • അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലെ രണ്ടാമനും മത്സരിക്കാം
 • ഒരാൾക്ക് ഒരു പദവിയിൽ 5 വർഷം
 • ദേശീയതലത്തിലും രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി; പ്രവർത്തക സമിതി അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തും
 • പിസിസികളുടെയും ഡിസിസികളുടെയും പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്താൻ സമിതി
 • ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റികൾക്ക് താഴെ കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വരും
 • കേരള മാതൃകയിൽ പാർട്ടി പരിശീലന കേന്ദ്രം
 • യുവാക്കൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരം നൽകും
 • ആശയരൂപീകരണത്തിലും, നടപ്പാക്കുന്നതിലും യുവപ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കും
 • മുതിർന്നവരെ മാറ്റിനിർത്തില്ല
 • 50 വയസിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് എല്ലാ സമിതികളിലും 50% സംവരണം
 • ബാലറ്റ് പേപ്പർ തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം നടത്തും