പെട്രോൾ പമ്പുടമകൾ സമരം നടത്തില്ല

ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന പണിമുടക്ക് സമരം ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ്ൻഹ്യ പെട്രോളിയം ട്രേഡേഴ്സ് പിൻവലിച്ചു.ഏപ്രിൽ 23ന് രാജ്യമൊട്ടുക്കുള്ള പെട്രോൾ