ഗുജറാത്ത് പോലീസിന്റെ തീവ്രവാദി വേട്ടയുടെ മോക്ഡ്രില്ലില്‍ തീവ്രവാദികളായി അഭിനയിച്ച പോലീസുകാര്‍ക്ക് മുസ്ലീം വേഷം

ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്ത് പോലീസ് ശനിയായിച്ച നടത്തിയ തീവ്രവാദ വേട്ടയുടെ മോക്ഡ്രില്ലില്‍ തീവ്രവാദികളായി അഭിനയിച്ച പോലീസുകാര്‍ക്ക് മുസ്ലീം വേഷം. സൂറത്തിലെ ഒരു