ബംഗാളിലെ മെട്രോ റെയില്‍ ഉദ്ഘാടനം കേന്ദ്രമന്ത്രി; ക്ഷണക്കത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജിയെ ഒഴിവാക്കി

ഇപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിക്ക് 2009-2011 കാലത്തെ കേന്ദ്രറെയില്‍വേ മന്ത്രിയായിരുന്ന മമതാ ബാനര്‍ജിയാണ് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചത്.