പുറത്താക്കൽ വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് പൊതുവേദിയിൽ

ചൈനീസ് സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ പങ്കിട്ട അപ്‌ഡേറ്റുകൾ പ്രകാരം, ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മേധാവി ചൊവ്വാഴ്ച ബീജിംഗിൽ ഒരു എക്സിബിഷൻ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.