ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ചർച്ചാ വിഷയമാക്കുന്നതിന് മുൻപ് സ്ത്രീകളുടെ സംവരണം പരിഗണിക്കൂ: ശരദ് പവാർ

വിവിധ നിയമസഭകളിലേയും ലോക്സഭയിലേയും സ്ത്രീകളുടെ സംവരണം ദീർഘകാലമായുളള ആവശ്യമാണ്. ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ്