ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിസ്കി നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി

ഇന്ത്യയിലെ പ്രീമിയം മദ്യ വിപണിയിൽ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കമ്പനിയുടെ നീക്കം. പിക്കാഡിലി ഡിസ്റ്റിലറീസിന്റെ പീറ്റഡ് സിംഗിൾ മാൾട്ട്