ലിവ്-ഇന്‍ റിലേഷന്‍ഷിപ്പിന് രജിട്രേഷന്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കാൻ ഉത്തരാഖണ്ഡ്

ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ലിവ്-ഇന്‍ ബന്ധങ്ങളില്‍ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് നിയമപരമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. അതായത്, വിവാഹബന്ധത്തില്‍ ജനി