ഉക്രെയ്നിലെ ആയുധങ്ങൾ തീർന്നു; പിടിച്ചെടുത്ത ഇറാൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ഉക്രെയ്‌നിന് ആയുധമാക്കാൻ യുഎസ് ആലോചിക്കുന്നു

ഇപ്പോൾ, ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ വെല്ലുവിളി ഒരു സംഘട്ടനത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ആയുധങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള നിയമപരമായ ന്യായീകരണമാണ്.