പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ ഈ ഓണത്തിനും രണ്ട് മാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ ; സർക്കാർ ഒപ്പമുണ്ട്: മന്ത്രി പി രാജീവ്

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെൻഷനുകൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകേണ്ട വിഹിതം എത്തുന്നില്ലെങ്കിലും ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ പെൻഷൻ