ശക്തനായ പ്രധാനമന്ത്രി ശക്തരെ മാത്രമാണ് സഹായിക്കുന്നത്; ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇനി ആവശ്യം ഒരു ദുർബലനായ പ്രധാനമന്ത്രിയെ: അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി

ദുർബലനായ ഒരാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമ്പോൾ, ദുർബലർക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ശക്തനായ ഒരാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമ്പോൾ, ശക്തനാണ് നേട്ടം.