ബെലാറസ് സൈന്യത്തിന് വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പ് പരിശീലനം നൽകുന്നു

ചാനൽ അഭിമുഖം നടത്തിയ പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത നിരവധി സൈനികർ വാഗ്നറുടെ യുദ്ധഭൂമിയിലെ അനുഭവത്തെ പ്രശംസിച്ചു. “തീർച്ചയായും അവ കേൾക്കുന്നത്

റഷ്യയിലെ വാഗ്നർ അട്ടിമറി പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിട്ടും അമേരിക്ക മൗനം പാലിച്ചു

യുക്രെയിൻ സംഘർഷത്തിനും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള റഷ്യയുടെ നിലപാടിനുമിടയിൽ പുടിനെ സഹായിക്കുന്നതിൽ യുഎസിന് വലിയ