ആദ്യ ദിനം തന്നെ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു; ‘ഗില്ലി’ റീ റിലീസിൽ തൃഷ

ധനലക്ഷ്മി എന്ന് പേരുള്ള കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തിൽ തൃഷ അവതരിപ്പിച്ചത്. നീണ്ട 20 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് ചിത്രം വീണ്ടും റീ റിലീസിനെത്തു