ഇന്ത്യ- റഷ്യ വിസ രഹിത ടൂറിസ്റ്റ് യാത്രയ്ക്കുള്ള കരാറിനായി വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ

ഇന്ത്യയുടെ സമ്പന്നമായ ചരിത്രവും പുരാതന സംസ്‌കാരവും പരമ്പരാഗതമായി റഷ്യയ്ക്ക് വലിയ താൽപ്പര്യമുള്ളതാണെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് അടിവരയിട്ടു.