മറ്റുള്ളവരെ ഭയപ്പെടുത്തുക എന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്‌കാരമാണ്: പ്രധാനമന്ത്രി

മറ്റുള്ളവരെ തല്ലുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് വിൻ്റേജ് കോൺഗ്രസ് സംസ്കാരമാണ്. അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക്