ശരിയാകാൻ സമയമെടുക്കും; ഇപ്പോൾ വിശ്രമത്തിലാണ്; പൃഥ്വിരാജിന്റെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് പൂർണിമ പറയുന്നു

ഇപ്പോൾ പൃഥ്വി വിശ്രമത്തിലാണ്. അറിയാമല്ലോ ഫിസിയോ തെറാപ്പിയൊക്കെ ചെയ്ത് ശരിയാകാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. ചിത്രീകരണത്തിന്റെ സമയത്തുണ്ടായ