മതപരമായ സഘടന കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഫണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും സംഭാവന നൽകില്ല: വിദ്യ ബാലൻ

ഒരു മതപരമായ സഘടന കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഫണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും സംഭാവന നൽകില്ല. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, ശുചിത്വം