പി സി ജോർജ് കേരള രാഷ്ട്രീയം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ദരിദ്രവാസി: വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ

വേറെ എങ്ങും സ്ഥലം ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നതാണെന്നും ബിജെപി കാണിച്ചത് തെറ്റ് ആണെന്നും പി. സി ജോർജ് മത്സരിച്ചാൽ