ജ്യോത്സ്യന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം പാമ്പിന് മുന്നിൽ നാവ് നീട്ടി നാഗപൂജ നടത്തി; അണലിയുടെ കടിയേറ്റ കർഷകന്റെ നാവ് മുറിച്ചുമാറ്റി

തന്റെ സ്വപ്നത്തിന് പരിഹാരം തേടി ജോത്സ്യനെ സമീപിച്ചപ്പോഴാണ് നാഗപൂജ നടത്താൻ നിർദേശിച്ചത്. പൂജ ചെയ്യാനായി സർപ്പമുള്ള ഒരു കാവും ജോത്സ്യൻ