കോൺഗ്രസിൽ നേതാവായി ഭാവിക്കുന്ന പലർക്കും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വീകാര്യതയില്ല: വയലാർ രവി

നേതാക്കളുടെ പിന്നാലെ കൂടുന്നവരെ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലവും പ്രവർത്തന മികവും നോക്കാതെ നേതൃസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവരോധിച്ചത് കോൺഗ്രസിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തി എന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ്