പാർലമെൻ്റ് മന്ദിരത്തിൽ വൈകല്യങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ട വാസ്തു വിദഗ്ധൻ 65 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പിന് പിടിയിൽ

വിവിധ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻ്റ് പ്രോജക്ടുകളുടെ കൺസൾട്ടൻ്റും പ്രമുഖ വ്യവസായികളുടെയും തന്ത്രപരമായ ഉപദേശകനുമാണ് ബൻസാൽ.

വാസ്തു ശരിയല്ലാത്തതിനാലാണ് നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ എപ്പോഴും വഴക്കും ബഹളവും ഉണ്ടാകുന്നത്: ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായി

ഇവിടെ വാസ്തുവിനെപ്പറ്റി മോശമായി പറയുന്ന പല ആളുകളുമുണ്ട്, അതൊക്കെ അവരുടെ ഇഷ്ടം. പക്ഷേ കേരളത്തില്‍ തന്നെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം