സീറ്റുകൾ കാലി; സമ്പന്നർക്ക് മാത്രമേ വന്ദേ ഭാരതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയൂ; വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ്

സമ്പന്നർക്ക് മാത്രമാണ് വന്ദേ ഭാരതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയൂ എന്നും ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം