സർവകലാശാലാ പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിലക്കുമായി താലിബാൻ

രാജ്യത്ത് അടുത്തമാസം ആരംഭിക്കുന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാണ് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.