യൂണിഫോം സർവീസുകളിലേയ്ക്ക് ആദിവാസി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവുമധികം നിയമനം നടത്തിയത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ: സിപിഎം

നിലമ്പൂരിലെ പ്രാക്തന ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട 26 പേർക്കും അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്നുള്ള 45 പേർക്കും വയനാടിൽ നിന്നുള്ള 152 പേർക്കും ജോലി