ഇന്ത്യ സഖ്യം വിജയിച്ചാൽ പ്രധാനമന്ത്രി കസേരയിൽ ലേലം വിളി നടക്കും: പ്രധാനമന്ത്രി

അതുകൊണ്ടുതന്നെ 5 വർഷം 5 പേർ രാജ്യം ഭരിക്കണോയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചോദിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി കസേര ലേലം വിളിക്കുന്ന

30,000 കോടി രൂപയുടെ സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികൾ ലേലം ചെയ്യാൻ കേന്ദ്രം

സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റികളിലെ ഇത്തരം ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിർദ്ദേശിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച്

അപൂർവ മത്സ്യം വിറ്റ് ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് കോടീശ്വരനായി പാകിസ്ഥാൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി

ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, സോവയ്ക്ക് സാംസ്കാരികവും പരമ്പരാഗതവുമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്, പരമ്പരാഗത മരുന്നുകളിലും പ്രാദേശിക പാചകരീതിയിലും അതിന്റെ