താങ്ങാനാവുന്ന തരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാണം; വഴികളെക്കുറിച്ച് ട്രായ് പൊതുജന അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡിജിറ്റൽ സമൂഹത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് പൗരന്മാർക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും