ഓവറുകൾക്കിടയിലുള്ള സമയം നിയന്ത്രിക്കും; പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ് ക്ലോക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഐസിസി

വനിതാ മാച്ച് ഒഫീഷ്യൽസിന്റെ വികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനായി, കമ്മിറ്റി ഇപ്പോൾ 2024 ജനുവരി മുതൽ പുരുഷ-വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ ഉടനീളം

കേരളത്തിൽ ദീപാവലിക്ക് ഹരിത പടക്കങ്ങൾ മാത്രം; പൊട്ടിക്കാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ, സർക്കാർ ഉത്തരവിറങ്ങി

വായു ഗുണനിലവാരം മിതമായതോ അതിനു താഴെയുള്ളതോ ആയ നഗരങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഗ്രീൻ