താനൂര്‍ തൂവല്‍തീരത്ത് വീണ്ടും ബോട്ട് അപകടം; ഹൗസ് ബോട്ട് മുങ്ങി

അതേസമയം, അപകടകാരണം വ്യക്തമല്ല. പുഴയിലെ ഓളത്തിന്റെ ശക്തിയില്‍ മുങ്ങിയതാകാം എന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു. അതേസമയം, താനൂര്‍ ബോട്ട്