പ്രചാരണം തുടങ്ങി; തിരുവനന്തപുരം പിടിക്കാൻ റോഡ് ഷോയുമായി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

വി വി രാജേഷ് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള നിരവധി സംസ്ഥാന-ജില്ലാ നേതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം റാലിയിൽ പങ്കു ചേർന്നു. വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ