ദർശനം 50ആം തവണ; മുട്ടുകുത്തി തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രപ്പടികൾ കയറി ജാൻവി കപൂർ

ആത്മീയമായി ക്ഷേത്രത്തോട് അടുപ്പം കാണിക്കുന്ന ജാൻവി കപൂർ 50 തവണയും ശിഖർ 9 തവണയും ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദർശനത്തി