എയർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ജപ്പാനിൽ നിന്നും നിന്ന് 1,000 കോടി കടമെടുത്ത് ടാറ്റ

ഈ ഇടപാടിലൂടെ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പുമായുള്ള ദീർഘകാല ബന്ധം പുതുക്കുന്നതിൽ എസ്എംബിസി ഗ്രൂപ്പിന് സന്തോഷമുണ്ട്,” എസ്എംബിസിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ