കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ പുതിയ ബ്ലോക്കിന് ഡോ വന്ദന ദാസിന്റെ പേര് നൽകും; ആരോഗ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലീസ് ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച സ്കൂൾ അധ്യാപകനായ സന്ദീപ് സർജിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുപയോഗിച്ച്