അമ്പാൻ മോഡലിൽ കാറിൽ സ്വിമ്മിങ് പൂൾ; യൂട്യൂബറുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി ആർടിഒ

എന്നാൽ നടപടി വന്നതോടെ വരുമാനമാർഗത്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന വിശദീകരണമാണ്‌ യൂട്യൂബർ സഞ്ജു ടെക്കി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ക്ലിഫ്ഹൗസിലെ നീന്തൽകുളം നവീകരിക്കാനായി ചെലവഴിച്ചത് 31.92 ലക്ഷം

നീന്തൽകുളത്തിന്റെ നവീകരണത്തിനായി 18,06,789 രൂപയും മുകളിൽ റൂഫിന്റെ ട്രസ് വർക്കുകൾക്കും പ്ലാന്റ് റൂമിന്റെ നവീകരണത്തിനുമായി 7,92,433 രൂപയും ചെലവായി.