മദ്യനയ വിഷയം; ഒരു രൂപപോലും ബാർ അസോസിയേഷൻ ആരിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല : പ്രസിഡന്റ് വി സുനിൽകുമാർ

അതുകൊണ്ട് സമയം കൂട്ടി നൽകണമെന്നും ഡ്രൈ ഡേ ഒഴിവാക്കണമെന്നും സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശബ്ദം അനുമോൻ്റെത് ആണെങ്കിൽ