ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ പഞ്ചസാര ഇതര മധുരങ്ങൾ; എതിർപ്പുമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

എൻ‌എസ്‌എസ് അവശ്യ ഭക്ഷണ ഘടകങ്ങളല്ല, പോഷകമൂല്യമില്ല. ആളുകൾ അവരുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ