ശക്തമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ശ്രീശാന്തിനെപ്പോലെ ഒരാൾ രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണം; മുൻ ഡൽഹി പോലീസ് കമ്മീഷണർ പറയുന്നു

ഞങ്ങൾ ആ ഉത്തരവിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു, അത് ഇപ്പോൾ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിലാണ്, പക്ഷേ കോവിഡ് കാരണം ഇത് തുടക്കത്തിൽ