മയക്കുമരുന്ന് മണത്ത് കണ്ടു പിടിക്കാൻ ചൈനയിലെ പൊലീസ് സേനയിൽ ഇനി അണ്ണാന്മാരും

ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ചൈനയിലെ ചോങ്‌ക്വിങ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലാണ് ഇത്തരം പരിശീലനം ലഭിച്ച അണ്ണാന്മാരെ ആദ്യം നിയോ​ഗിക്കുന്നത്