ഡോ. സൗമ്യ സ്വാമിനാഥന്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയില്‍ നിന്നും രാജിവച്ചു

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ചീഫ് സയന്റിസ്റ്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വിരമിക്കാൻ ഇനിയും രണ്ട് വർഷം ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് ഡോ. സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ