‘സിങ്കം 2’വിന്റെ കളക്ഷൻ റെക്കോർഡ് മറികടന്ന് ‘മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്’

ഒരു മലയാള സിനിമയ്ക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കളക്ഷൻ കൂടിയാണ് മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ