പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ വീണ്ടും പ്രശംസിച്ച് ഇമ്രാൻ ഖാൻ

ഒരു രാജ്യത്തിന് സ്വതന്ത്രമായ നിയമവാഴ്ച ഇല്ലെങ്കിൽ, അതിന് വളരാനുള്ള നിക്ഷേപം ലഭിക്കുന്നില്ല, നിയമവാഴ്ച ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് അഴിമതി നടക്കുന്നത്