ഇന്ത്യയെ ഒരു നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു; ഷാങ്ഹായി ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളിലൊന്ന് ഇന്ത്യയാണെന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി